УДК 622.74: 621.928.235

Авторы (ru-ua):

Д-р техн. наук В.П. Надутый,  
асп. В.П. Левченко,
канд. техн. наук И.П. Хмеленко
(ИГТМ НАН Украины)

Аннотация (ru-ua):

У статті представлені результати ідентифікації експериментальних досліджень залежності продуктивності вертикального вібраційного грохоту від властивостей мінеральної сировини,  що  переробляється.  Отримана  узагальнена  математична  модель  продуктивності  у  виді багатофакторної регрессіонної залежності другого порядку.

Список литературы (ru-ua):

1. Пат. № 53632 UA, МПК 8  B 07 B 1/40 (2006.01). Вертикальний вібраційний грохот / Надутий В.П., Левченко  П.В.,  Кіжло Л.А.;  заявник  і  патентовласник  ІГТМ  НАНУ;  Заявл.  26.04.2010;  Опубл.  11.10.2010,  Бюл.  №19. − 3 с.

2. Надутый, В.П. Определение целевых функций и варьируемых параметров процесса грохочения на вертикальном вибрационном грохоте/ В.П. Надутый, В.В. Сухарев, П.В. Левченко // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць ІГТМ НАН України. – Дніпропетровськ. – 2011. – Вип. 92. – С. 120−125.

3. Надутый, В.П. Определение зависимости эффективности грохочения от конструктивных параметров вертикального вибрационного грохота/ В.П. Надутый, П.В. Левченко // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб.- 2011. – Вип. 45 (86). – С. 43−48.

4.  Франчук,  В.П.  Определение  зависимости  эффективности  грохочения  от  режимных  параметров  вертикального вибрационного грохота/ В.П. Франчук, В.П. Надутый, П.В. Левченко// Вібрації в техніці та технологіях: Всеукр. наук.-техн. журнал. – Вінниця, 2011. − Вып. 2(62). − С. 73−76.

5.  Надутый,  В.П.  Результаты  экспериментальных  исследований  зависимости  производительности  вертикального вибрационного грохота от его конструктивных параметров/ В.П. Надутый, П.В. Левченко// Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні: Укр. міжвід. наук.-техн. зб. держ. ун-ту ”Львівська політехніка”. – Львів. – 2011. – Вип. 45. – С.24–29.

6. Надутый, В.П. Влияние свойств горной массы на производительность вертикального вибрационного грохота / В.П. Надутый, П.В. Левченко, И.П. Хмеленко // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць ІГТМ НАН України. – Дніпропетровськ. – 2011. – Вип. 93. – С. 23-29.

7.  Надутый, В.П.  Влияние  характеристик  горной  массы  на  эффективность  классификации  вертикального вибрационного грохота/ В.П. Надутый, П.В. Левченко // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць ІГТМ НАН України. – Дніпропетровськ. – 2011. – Вип. 93. – С. 81−86.

8. Бююль, А., Цефель, П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. – СПб.: ООО «Диа-СофтЮП», 2005. – 608 с.

 

Читать полностью>>