ПОРЯДОК ПОДАННЯ РУКОПИСІВ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
для публікації у збірнику наукових праць "Геотехнічна механіка"

 

 

 

 

Загальні положення

Збірник наукових праць «Геотехнічна механіка» видається Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. Редакція збірника підтримує високий рівень вимог до відбору і рецензування статей. Ці правила визначаються науковими напрямками збірника, регулюються стандартами якості наукової праці та її презентації, які прийняти в науковому співтоваристві.

До публікації в збірнику приймаються тільки оригінальні статті, які виконані на сучасному методичному та методологічному рівні, з дотриманням видавничої політики збірнику і рекомендацій Комітету з етики публікацій - Committee on Publication Ethics (COPE).

Збірник наукових праць зареєстрований як фахове видання з технічних і геологічних наук. Редакцією приймаються наукові статті, у яких представлені результати теоретичних і експериментальних досліджень з актуальних проблем: вивчення властивостей гірських порід і масивів, їх руйнування і керування напружено-деформованим станом, створення наукових основ гірничотехнічних процесів, техніки і технології видобутку та переробки корисних копалин, фізико-технічних і геологічних основ видобутку шахтного метану, поліпшення функціонування і структури енерготехнологічних комплексів, енергозбереження і надійності гірничих виробництв, охорони праці в гірничому виробництві, геології родовищ корисних копалин.

Правила підготовлені відповідно до вимог для рецензованих періодичних видань та з урахуванням рекомендацій по підготовці матеріалів для міжнародних аналітичних баз даних.

 


 Видавницька політика збірника

Метою збірника є публікація оригінальних та оглядових робіт з основних проблем гірничої справи та донесення результатів діяльності вчених до вітчизняної і світової наукових спільнот.
Основними завданнями є:
- доведення до широкої громадськості результатів досліджень учених інституту та учених сторонніх вітчизняних та міжнародних організацій з проблем гірничої справи;
- розвиток вітчизняного наукового потенціалу та інтеграція його у світовий науковий простір;
- поширення прогресивного досвіду впровадження перспективних науково-технічних розробок;
- обмін інформацією з актуальних питань гірничої справи;
- формування простору для оприлюднення та обговорення передових досягнень вітчизняних та зарубіжних наукових шкіл;
- опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань;
- опублікування статей, які враховуються при оцінюванні результатів наукової діяльності інституту, атестації наукових працівників, оцінюванні науково-дослідних робіт тощо.

Редакція керується досвідом роботи професійних співтовариств, наукових організацій і Редакцій видань, а також рекомендаціями Комітету з етики публікацій - Committee on Publication Ethics (COPE).

1. Редакція розглядає всі рукописи, незважаючи на рассову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора.

2. Всі матеріали рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доробку, а автор зобов'язаний доробити статтю відповідно до зауважень рецензентів.

3. Редактор бере до уваги рекомендацію рецензента - доктора (кандидата) наук відповідного наукового напрямку щодо якості і достовірності рукопису статті, що представлена до публікації.

4. Члени Редакції не надають іншим особам ніяку інформацію, пов'язану зі змістом рукопису, що перебуває на розгляді, крім осіб, які беруть участь у її професійній оцінці.

5. Допускається поширення по електронних мережах будь-яких статей зі збірнику або фрагментів з них, але за умови обов'язкового посилання на першоджерело.

6. Забороняється видання й/або поширення матеріалів збірнику третіми особами або організаціями на паперовому і електронному носіях. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкованій) без попередньої письмової згоди авторів і Редакції збірнику. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідне посилання на першоджерело.

7. Якщо редактору представлені переконливі свідчення того, що основний зміст або висновки роботи, яка опублікована в збірнику, є помилковими, редактор сприяє публікації відповідного повідомлення, що вказує на дану помилку і, якщо можливо, виправляє її. Це повідомлення може бути написано особою, що виявила дану помилку.

8. Редакція збірника не несе ніякої відповідальності перед авторами й/або третіми особами і організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакція вправі вилучити вже опубліковану статтю, якщо з'ясується, що в процесі публікації статті були порушені права або загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті Редакція повідомляє автора, що представив статтю, особу, яка її рекомендує, та організацію, де робота виконувалася.

Автори зобов'язані:

 • нести всю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їхньої публікації;
 • надавати необхідні посилання на доступні джерела інформації, щоб фахівці в даній області могли повторити дану роботу;
 • цитувати ті публікації, які істотно вплинули на роботу, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, істотними для розуміння даного дослідження;
 • інформувати редактора про споріднені рукописи автора, що представлені або прийняті до друку;
 • не представляти рукописи, що описують ті самі результати у вигляді первинної публікації, однак допускається представляти рукопис повної статті, що розширює раніше опублікований короткий попередній звіт про ту ж саму роботу;
 • явно вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації, за винятком загальновідомих даних;
 • представити всіх співавторів статті, які внесли значний науковий внесок в роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати;
 • гарантувати відсутність контрактних відносин або прав власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, яка міститься в представленому рукопису..

Авторське право

Редакція відбирає, готує до публікації і публікує передані авторами матеріали. Авторське право на конкретну статтю належить авторам статті. Автор передає, а Редакція приймає авторські матеріали на таких умовах:

 • Редакції передаються права:

- на оформлення, видання, передачу збірника наукових праць з опублікованим матеріалом автора для цілей реферування статей з нього в реферативних журналах і наукометричних базах даних;

- на поширення збірника наукових праць з опублікованим матеріалом автора за передплатою;

- на поширення збірника наукових праць та авторських матеріалів у друкованих та електронних виданнях, включаючи розміщення на сайтах в мережі Інтернет з метою доступу до публікації будь-якої зацікавленої особи з будь-якого місця і у будь-який час.

 • Редакції дозволяється використовувати авторський матеріал на будь-якій території.
 • автор підтверджує безстрокове право Редакції на продовження розміщення авторського матеріалу в мережі Інтернет;
 • Редакція має право на свій розсуд без будь-яких погоджень з Автором укладати договори та угоди з третіми особами, що спрямовані на додаткові заходи по захисту авторських і видавничих прав;
 • автор гарантує, що стаття є оригінальним твором і використання Редакцією наданого ним авторського матеріалу не порушить прав третіх осіб;
 • при передруку статті або її частини посилання на першу публікацію в збірнику обов'язкове.

Порядок розгляду статей

1. Статті, що надійшли в Редакцію, розглядаються протягом місяця.

2. Статті підлягають обов'язковому рецензуванню. Редакційна колегія правомочна відправити статтю на додаткове рецензування.

3. Редакційна колегія правомочна здійснювати наукове та літературне редагування матеріалів та, при необхідності, скорочувати їх за погодженням з автором, або направляти статтю на доопрацювання автору.

4. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці збірника.

5. У разі відхилення наданої статті від цих вимог Редакційна колегія дає автору мотивований висновок.

 


  Порядок рецензування статей

1. Всі статті, які подаються до Редакції, підлягають рецензуванню.

2. Форми рецензування статей: внутрішня, передбачає рецензування рукописів статей членами Редакційної колегії, Редакції збірнику, провідними фахівцями – співробітниками засновника видання; зовнішня, передбачає направлення на рецензування рукописів статей провідним фахівцям по темі статті – співробітникам сторонніх організації.

3. Редакція за погодженням з відповідальним секретарем визначає відповідність статті профілю збірнику, вимогам до оформлення та направляє її на рецензування доктору чи кандидату наук, що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію.

4. У рецензії повинні бути висвітлені наступні питання:

 • оцінка рівня актуальності, новизни та практичної цінності одержаних результатів;
 • відповідність змісту статті заявленій в назві темі;
 • оцінка відповідності статті сучасним досягненням науково-теоретичної думки;
 • оцінка доступності статті читачам з точки зору мови, стилю, розташування матеріалу, наявності таблиць, діаграм, малюнків та ін.;
 • доцільність публікації статті з урахуванням раніше випущеної з даного питання літератури;
 • висновок про те, в чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення повинні бути внесені автором;
 • висновок про можливість опублікування даної статті в збірнику: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення недоліків» або «не рекомендується».

5. Рецензії завіряються в порядку, встановленому в установі, де працює рецензент.

6. Якщо стаття не рекомендується до публікації, рецензент повинен представити конкретні причини цього. Якщо в рецензії є вказівка на необхідність виправлення статті, то вона направляється автору на доопрацювання. У цьому випадку датою надходження до Редакції вважається дата повернення доопрацьованої статті. Допрацьована стаття, при необхідності, повторно направляється на рецензування.

7. Якщо стаття відхилена від публікації, Редакція направляє автору мотивовану відмову. Текст негативної рецензії направляється автору по електронній пошті, факсом або звичайною поштою. У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у Редакцію збірнику наукових праць. За рішенням редколегії стаття може бути направлена на повторне рецензування іншому фахівцю.

8. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається Редакційною колегією.

9. Оригінали рецензій зберігаються в Редакції збірника наукових праць «Геотехнічна механіка».

10. Редакція залишає за собою право внесення редакторських змін до рукопису статті, які не викривляють її смислу (літературна і технологічна правка).

Рекомендована форма рецензії наведена у Додатку А  Online >>.

 


  Порядок подання рукопису статті до редакції

Для публікації статті у збірнику наукових праць «Геотехнічна механіка» до Редакції подаються:

 • підписана всіма авторами стаття на стандартних аркушах паперу А4 в одному примірнику (друкований примірник може бути надіслано поштою);
 • електронна версія статті (Microsoft Word 1997-2010, формати «*.doc» або «*.docx») на CD, DVD, флеш-носії, або надіслана на електронну пошту;
 •  електронна версія анотації, списку літератури та відомостей про авторів за встановленим зразком  (див. Додаток Б  Online >>) українською або російською та англійською мовами для розміщення на сайті збірника (Microsoft Word 1997-2010, формати «*.doc» або «*.docx»);
 • письмова рекомендація встановленого зразка, яка підписана доктором наук або уповноваженим фахівцем відповідного профілю (див. Додаток А  Online >>);
 • експертний висновок про можливість опублікування матеріалів у відкритій пресі;
 • підписаний автором ліцензійний договір (див. Додаток В  Online >>).

Вимоги до оформлення рукопису статті

1. До розгляду приймаються статті українською, російською або англійською мовою.

2. Стаття повинна містити наукову новизну та/або практичну значимість результатів досліджень, обґрунтування їх достовірності.

3. Обсяг статті (включаючи таблиці та рисунки) не повинен перевищувати: для оглядів літератури - 15 сторінок (до 20 посилань); експериментальних і теоретичних статей - 12 сторінок (до 10 посилань), інформаційних матеріалів - не більше 5 сторінок.

 Структура статті

 

Індекс УДК

Мовою статті (Ukrainian, Russian, English)

НАЗВА СТАТТІ

Прізвища І.Б. авторів

Місця роботи авторів

Анотація.

Ключові слова:

Назва статті, Прізвища І.Б. авторів та місця роботи на двох других мовах (Ukrainian, Russian, English)

 

Мовою статті

текст статті

 

–––––––––––––––––––––––––––––

Список літератури на мові оригіналу (ДСТУ 8302:2015, додаток Е) та на англійській мові (стандарт “Harvard”, додаток Ж).

–––––––––––––––––––––––––––––

Відомості про авторів мовою статті та на англійській мові.

–––––––––––––––––––––––––––––

Анотація та ключові слова на двох других мовах (Ukrainian, Russian, English).

 


Оформлення статті

Розмітка сторінки. Розмір лівого, правого і верхнього поля - 20 мм, нижнього – 25 мм.

1. Індекс УДК. Шрифт Times New Roman звичайний, кегль 12, без абзацу, вирівнювання - зліва.

Намові, на якійнаписана стаття,друкують:

2. Назва статті. Шрифт Arial Narrow НАПІВЖИРНИЙ ПРОПИСНИЙ, кегль 14, без абзацу, вирівнювання – по центру. Переноси не допускаються.

3. Список авторів. Шрифт Arial полужирный курсив, кегль 12, вирівнювання – по центру.

Список авторів складається з розділених комами прізвища та ініціалів (шрифт напівжирний)З нового рядка вказують найменування місця роботи, шрифт TimesNewRoman звичайний курсив, кегль 12, вирівнювання зліва.  Після найменування місця роботи залишають один порожній рядок (кегль 8).

Далі, якщо стаття написана українською або російською мовою, то друкують переклад пунктів 2-3 на англійську мову. Якщо анотація та стаття написана англійською мовою, то далі друкують переклад пунктів 2-3 на українську або російську мову.

4. Назва статті (English). Назва статті перекладають на англійську мову. У перекладі заголовків статей на англійську мову не повинно бути ніяких транслітерації з російської мови, крім неперекладних назв власних імен, приладів та інших об'єктів, що мають власні назви; також не використовують неперекладні слова, відомі тільки україномовним або російськомовним фахівцям.

5. Список авторів (English). Прізвища та ініціали приводять в транслітерації з російської або української мов (правила транслітерації див. у Додатку Г). Якщо прізвище, перекладене за правилами транслітерації відрізняється від прізвища, зазначеного в документах (закордонному паспорті, дипломі кандидата або доктора наук та ін.), то перевагу віддають написанню, що відповідає документам.

6. Анотація. Анотація на мові статті - не менше 1800 знаків під заголовком «Анотація.». Шрифт Arial Narrow, абзац 7 мм, кегль 11 звичайний з автопереносом, вирівнювання – по ширині.

Короткі рекомендації.

 • Анотація включає: предмет, тему, мету роботи; метод або методологію проведення роботи; результати роботи; область застосування результатів; висновки. Тему і мету роботи вказують у тому випадку, якщо вони не зрозумілі з заголовка статті.
 • Метод або методологію доцільно описувати, якщо вони відрізняються новизною або представляють інтерес з точки зору даної роботи. В анотаціях статей, що описують експериментальні роботи, вказують джерела даних і характер їх обробки.
 • Результати роботи описують точно і інформативно. Наводять основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддають перевагу новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення.
 • Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, що описані в статті. Відомості, які містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації. Слід уникати вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає ...»). В анотації не наводять історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст статті, опис раніше опублікованих робіт та загальновідомі положення.
 • Слід вживати синтаксичні конструкції, які властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій (не застосовних в наукової англійської мові), застосовувати значущі слова з тексту статті.
 • Не рекомендується вводити які-небудь скорочення в назву статті, ключові слова, анотації українською, російською або англійською мовою. Одиниці фізичних величин приводять в системі СІ.

7. Ключові слова. Друкують 3-5 ключових слів (стійких словосполучень з тексту статті або анотації) під заголовком «Ключові слова:». Шрифт Arial Narrow, абзац 7 мм, кегль 11 звичайний з автопереносом, вирівнювання - по ширині.

Примітка. Відповідно до «ГОСТ 7.66-92- Индексирование документов».

Перед текстом статті залишають один порожній рядок (кегль 11).

8. Текст статті (Ukrainian, Russian, English).

Текст статті друкують через один інтервал шрифтом Times New Roman, кегль 14 звичайний, абзац 7 мм, вирівнювання по ширині з автопереносом. Сторінки рукопису статті не нумеруються.

Редколегія рекомендує авторам структурувати матеріал, який представляється в Редакцію: вступ (формулюється суть дослідження, коротко обговорюється сучасний стан питання, ставиться мета і завдання дослідження), методи досліджень (методи постановки експериментів і статистичної обробки даних), теоретична та/або експериментальна частини (описується покладений в основу статті матеріал), результати та їх обговорення (наукові результати із зазначенням новизни і практичної цінності, їх обговорення), висновки (підсумок отриманих результатів).

 • Літерні позначення та абревіатури повинні бути в тексті розгорнуті (за винятком загальноприйнятих скорочень. Допускається використання не більше 3-5 нетрадиційних скорочень для складних термінів або назв, які найбільш часто використовуються в тексті. Ці абревіатури вводяться в круглих дужках після першої повної назви терміна.
 • Формули (складні). Набирають у стандартному редакторі формул Microsoft Equation. Стиль математичний, розміром основного тексту. Формули розміщують симетрично по центру сторінки і відокремлюють знизу і зверху порожнім рядком. Пояснення до формул наводять відразу після формули, розділяють крапкою з комою в одному абзаці, який починається словом «де» без відступу і без двокрапки.

Налаштування редактора формул:

 • Рисунки. Рисунки розташовують відразу після першого згадування між абзацами тексту незалежно від заповнення сторінки. Є обов'язковою наявність інформативної підписи з необхідними поясненнями позначень кривих, стовпчиків, використаних знаків. Підпис до рисунку містить слово «Рисунок», номер рисунка і через тире – його назву. Всі підписи рисунка виконують шрифтом Times New Roman, кегль 12 звичайний. Малюнок з усіма підписами та написами розміщують по центру сторінки і відокремлюють зверху і знизу порожнім рядком, кегль 12 звичайний. Рисунок повинен бути вставлений «з файлу» формату JPG, виконаного в сірій гамі (8 біт, сіра шкала), без значної зміни розмірів і без порушення пропорцій. У разі, якщо рисунок потрібно розмістити на окремому альбомному (поверненому на 900) аркуші, його оформляють у вигляді окремого файлу без розривів розділу. Забороняється вставляти в тіло рисунка підписи та написи.
 • Таблиці. Розміщують безпосередньо після першого їх згадування між абзацами тексту. Лінії обрамлення і лінії стовпців обов'язкові. Підпис таблиці складається з слова «Таблиця», номера таблиці і через тире - назви, розміщують по центру, без відділення порожнім рядком. Підпис, текст і цифри таблиці набирають шрифтом Times New Roman, кегль 12 звичайний. Для простих таблиць допускається застосовувати кегль 14 звичайний. Таблицю розміщують по центру сторінки і відокремлюють знизу і зверху порожнім рядком, кегль 14 звичайний. У разі, якщо таблицю необхідно розмістити на окремому альбомному (поверненому на 900) аркуші, її оформляють у вигляді окремого файлу без розривів розділу.
 • Посилання на літературні джерела в статті наводять у квадратних дужках.

9. Список літератури. Список літератури розташовують після тексту статті і відокремлюють від неї горизонтальній рисою (по центру, довжина 65 мм, не графічна, кегль 11). Назва «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» (мовою статті), шрифт Arial Narrow, кегль 11 звичайний прописної по центру. З нового рядка з абзацного відступу 7 мм приводять бібліографічні описи літературних джерел, шрифт Arial Narrow звичайний, кегль 10, вирівнювання по ширині. У списку літератури кожне джерело має бути приведено мовою оригіналу у відповідності до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (див. Додаток Е   Online >>).

Список літератури оформлюється відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання».

Примітка. Список цитованої літератури повинен бути максимально коротким, але повинен містить посилання на всі принципово важливі останні публікації з даного питання, бажано з датою видання не раніше ніж 20 років.

10. References (English). References розташовують відразу після списку літератури на мові статті і відокремлюють від нього пустою строчкою. Назва «REFERENCES» (англійською мовою), шрифт Arial Narrow звичайний прописний, кегль 11, вирівнювання по центру. З нового рядка з абзацного відступу 7 мм приводять бібліографічні описи літературних джерел, шрифт Arial Narrow звичайний, кегль 10, вирівнювання по ширині. У References кожне джерело має бути оформлено у стилі стандарту "Harvard". Англомовну літературу вказують на мові оригіналу, україно- чи російськомовну літературу вказують за правилами, наведеними в Додатку Ж.   Online >>.

Збірник "Геотехнічна механіка" індексується в DOI і Crossref.

Правильність написання References (особливо літератури, що має індекс DOI) повинна бути перевірена через форму агентства Crossref.  Наприклад, стаття:

Bulat A.F., Kobets A.S., Dyrda V.I., Lisitsa N.I., Kozub Yu.G., Grebenyuk S.N., Nemchenko V.V. Some problems of calculation and experimental studies of elastomeric blocks for vibroseismic protection of buildings and structures, Geo-Technical Mechanics, 2018, 138, 4-12

Вносимо в форму Crossref за адресою:

https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery

Натискаємо кнопку "Submit" і отримуємо:
Bulat A.F., Kobets A.S., Dyrda V.I., Lisitsa N.I., Kozub Yu.G., Grebenyuk S.N., Nemchenko V.V. Some problems of calculation and experimental studies of elastomeric blocks for vibroseismic protection of buildings and structures, Geo-Technical Mechanics, 2018, 138, 4-12

https://doi.org/10.15407/geotm2018.01.004

Якщо посилання є - оформлення правильне. Посилання DOI треба приводити в списку літератури.
Можна застосовувати скорочену назву нашого журналу: Geoteh. meh.
наприклад:
Bulat A.F., Kobets A.S., Dyrda V.I., Lisitsa N.I., Kozub Yu.G., Grebenyuk S.N., Nemchenko V.V. Some problems of calculation and experimental studies of elastomeric blocks for vibroseismic protection of buildings and structures, Geoteh. meh. , 2018, 138, 4-12
отримуємо посилання :
Bulat A.F., Kobets A.S., Dyrda V.I., Lisitsa N.I., Kozub Yu.G., Grebenyuk S.N., Nemchenko V.V. Some problems of calculation and experimental studies of elastomeric blocks for vibroseismic protection of buildings and structures, Geoteh. meh. , 2018, 138, 4-12

https://doi.org/10.15407/geotm2018.01.004

Після References наводять відомості про авторів на мові статті і англійською мовою.

11. Про авторів (мовою статті). Відомості про авторів відокремлюють від References горизонтальною лінією (по центру, довжина 65 мм, не графічна, кегль 11). Назва «Про авторів», шрифт Arial Narrow напівжирний, кегль 11, вирівнювання по центру. Відомості про кожного автора починаються з нового рядка, шрифт Arial Narrow звичайний, кегль 10, вирівнювання по ширині. Для кожного автора через кому пишуть: Прізвище Ім'я По батькові (повністю, виділяють напівжирним курсивом), науковий ступінь, вчене звання, посада, повне найменування організації (в дужках - скорочене), місто, країну, адресу електронної пошти.

Примітка: здобувачі та аспіранти заочної форми навчання вказують основне місце роботи та посаду.

12. About the author (s) (English). Розташовують відразу після відомостей про авторів на мові статті під заголовком «About the author», шрифт Arial Narrow напівжирний, кегль 11, вирівнювання по центру. Для кожного автора пишуть в транслітерації Прізвище Ім'я та По батькові (повністю, виділяють напівжирним курсивом), всі інші відомості (див. п. 13) переводять на англійську мову у відповідності з рекомендаціями, що представлені в Додатках Д   Online >> і  З  Online >>. Транслітерацію прізвищ авторів виконують залежно від мови оригіналу джерела (див. Додаток Г  Online >>).

Скорочені найменування вчених ступенів і вчених звань наводять відповідно до встановлених правил (див. Додаток Д).

В кінці статті приводять дві анотації на інших мовах.

 

13. Анотація (English). Анотацію перекладають на англійську мову під заголовком «Abstract.». В тексті анотації на англійській мові застосовують термінологію, характерну для іноземних спеціальних текстів. Не вживають термінів, які не використовуються іноземними фахівцями. Необхідно дотримуватися єдності термінології в межах анотації.

Примітка. Анотації, як правило, є для іноземних вчених єдиним джерелом інформації про зміст статті і результати досліджень. В якості допомоги для написання анотацій можна застосовувати рекомендації до написання анотацій для англомовних статей, що подаються в журналі видавництва Emerald (Великобританія: http://www.emeraldinsight.com).

14. Ключові слова (English). Ключові слова перекладають на англійську мову під заголовком «Keywords:».

Приклад оформлення статті та анотації показані в Додатках І  Online >>  та Додатку К Online >>.

Рукописи, що оформлені з порушенням зазначених правил, не розглядаються і повертаються автору на доопрацювання.

Відповідальність за зміст статті несе автор.

Авторський гонорар не виплачується.

Рукописи авторам не повертаються.

У випадках порушення авторами:
     - видавничої політики збірника;
     - вимог до якості, оригінальності та методологічного рівня статей;
     - рекомендацій Комітету з етики публікацій - Committee on Publication Ethics;
редакція залишає за собою право відмовити автору в публікації статті без пояснення причин.


 Форми документів і довідкова інформація

 

 

 Всі повні тексти документів та довідкові матеріали доступні для скачування (формат *. pdf) та онлайн перегляду

 

 

 

А. Форма рецензії                                                                Download   *.pdf   >>        Online >>

Б. Форма подання відомостей в електронному вигляді     Download   *.pdf   >>        Online >>

В. Форма ліцензійного договора                                        Download   *.pdf   >>        Online >>

Г. Правила транслітерації                                                     Download   *.pdf   >>        Online >>

Д. Написання наукових ступенів, звань і посад                 Download   *.pdf   >>        Online >>

Е. Оформлення бібліографії літературних джерел            Download   *.pdf   >>        Online >>

Ж. Оформлення References, стандарт "Harvard"                Download   *.pdf   >>        Online >>

З. Написання назв відділів ІГТМ НАН України                    Download   *.pdf   >>        Online >>

І. Приклад оформлення статті                                             Download   *.pdf   >>        Online >>

К. Рекомендації щодо складання анотації                          Download   *.pdf   >>        Online >>