Авторське право

Редакція відбирає, готує до публікації і публікує передані авторами матеріали. Авторське право на конкретну статтю належить авторам статті. Автор передає, а Редакція приймає авторські матеріали на таких умовах:

  • Редакції передаються права:

- на оформлення, видання, передачу збірника наукових праць з опублікованим матеріалом автора для цілей реферування статей з нього в реферативних журналах і наукометричних базах даних;

- на поширення збірника наукових праць з опублікованим матеріалом автора за передплатою;

- на поширення збірника наукових праць та авторських матеріалів у друкованих та електронних виданнях, включаючи розміщення на сайтах в мережі Інтернет з метою доступу до публікації будь-якої зацікавленої особи з будь-якого місця і у будь-який час.

  • Редакції дозволяється використовувати авторський матеріал на будь-якій території.
  • автор підтверджує безстрокове право Редакції на продовження розміщення авторського матеріалу в мережі Інтернет;
  • Редакція має право на свій розсуд без будь-яких погоджень з Автором укладати договори та угоди з третіми особами, що спрямовані на додаткові заходи по захисту авторських і видавничих прав;
  • автор гарантує, що стаття є оригінальним твором і використання Редакцією наданого ним авторського матеріалу не порушить прав третіх осіб;
  • при передруку статті або її частини посилання на першу публікацію в збірнику обов'язкове.