6. Оформлення рукопису статті

1. До розгляду приймаються рукописи українською та англійською мовами, проте публікація у збірнику – виключно англійською.

2. Стаття повинна містити наукову новизну та/або практичну значність результатів досліджень, обґрунтування їх достовірності.

3. Обсяг статті (включаючи таблиці, рисунки, графіки) не повинен перевищувати:

 • для оглядів літератури - 15 сторінок (не менше 20 посилань на літературні джерела);
 • експериментальних і теоретичних статей - 12 сторінок (не менше 10 посилань),
 • інформаційних матеріалів - не більше 5 сторінок.


  Структура статті

    Індекс УДК
    Назва статті (англійською мовою)
    Прізвище та Ім’я автора (авторів) (англійською мовою)
    Місце роботи автора (авторів) (англійською мовою)

    Анотація та ключові слова (англійською мовою)
    Текст статті (англійською мовою)
    Список використаної літератури (оформлення стилем “Harvard”)
    Відомості про авторів (англійською мовою)

    Назва статті (українською мовою)
    Прізвище та Ім’я автора (авторів) (українською мовою)
    Анотація та ключові слова (українською мовою). 

 

        Оформлення статті


Розмітка сторінки. Розмір лівого, правого і верхнього поля - 20 мм, нижнього – 25 мм.

1. Індекс УДК. Шрифт Times New Roman звичайний, висота (кегль) 12, без абзацу, вирівнювання -  по лівому краю.

2. Назва статті. Шрифт Arial Narrow напівжирний ПРОПИСНИЙ, кегль 14, без абзацу, вирівнювання – по центру. Переноси та абревіатури в назві не допускаються.

3. Список авторів. Шрифт Arial напівжирний курсив, кегль 12, вирівнювання – по центру.

Список авторів складається з розділених комами прізвища та ініціалів (шрифт напівжирний)З нового рядка вказують найменування місця роботи, шрифт Times New Roman звичайний курсив, кегль 12, вирівнювання зліва.  Після найменування місця роботи залишають один порожній рядок (кегль 8).

Список авторів складається з розділених комами прізвища та ім'я. Прізвища та ім'я приводять в транслітерації з української мови (правила транслітерації див. у Додатку Г або на сайті Державної міграційної служби України за посиланням https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html). Якщо прізвище, перекладене за правилами транслітерації відрізняється від прізвища, зазначеного в документах (закордонному паспорті, дипломі кандидата або доктора наук та ін.), то перевагу надають написанню, що зазначено в документах.

4. Місця роботи. Найменування місця роботи кожного з авторів вказують з нового рядка. Шрифт Times New Roman курсив, кегль 12, вирівнювання зліва. Після найменування місця роботи залишають один порожній рядок (кегль 8).

5. Анотація.  Не менше 1800 значущих знаків під заголовком «Abstract.». Шрифт Arial Narrow, абзац 7 мм, кегль 11 звичайний з авто перенесенням, вирівнювання – по ширині.

Короткі рекомендації.

 • Анотація містить предмет, тему, мету роботи; метод або методологію проведення роботи; результати роботи; область застосування результатів; висновки. Тему і мету роботи вказують у тому випадку, якщо вони не зрозумілі з заголовка статті.
 • Метод або методологію доцільно описувати, якщо вони відрізняються новизною або представляють інтерес з точки зору даної роботи. В анотації статті, що описують експериментальні роботи, вказують джерела даних і характер їх обробки.
 • Результати роботи описують точно і інформативно. Наводять основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки й  закономірності. При цьому віддають перевагу новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення.
 • Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, що описані в статті. Відомості, які містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації. Слід уникати вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає ...»). В анотації не наводять історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст статті, опис раніше опублікованих робіт та загальновідомі положення.
 • Слід вживати синтаксичні конструкції, які властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій (не застосовних в науковій англійської мові), застосовувати значущі слова з тексту статті.
 • Не рекомендується вводити які-небудь скорочення в назву статті, ключові слова, анотації українською та англійською мовами. Одиниці фізичних величин наводять в системі СІ.

6. Ключові слова. Друкують 3–5 ключових слів (стійких словосполучень з тексту статті або анотації) під заголовком «Keywords:». Шрифт Arial Narrow, абзац 7 мм, кегль 11 звичайний з авто перенесенням, вирівнювання - по ширині. Після ключових слів має бути один порожній рядок (кегль 11).

7. Текст статті. Текст статті друкують через один інтервал шрифтом Times New Roman, кегль 14 звичайний, абзац 7 мм, вирівнювання по ширині з авто перенесенням. Сторінки рукопису статті не нумеруються.

Основні вимоги:

 • Матеріал потрібно структурувати:
  • introduction (вступ) – формулюється суть дослідження, коротко обговорюється сучасний стан питання, ставиться мета і завдання дослідження;
  • methods (методи) досліджень – методи постановки експериментів і статистичної обробки даних;
  • theoretical and/or experimental parts – (теоретична та/або експериментальна частини) – описується покладений в основу статті матеріал;
  • results (результати та їх обговорення) – наукові результати із зазначенням новизни і практичної цінності, їх обговорення;
  • conclusions (висновки) – підсумок отриманих результатів.
 • Літерні позначення та абревіатури повинні бути в тексті розгорнуті (за винятком загальноприйнятих скорочень). Допускається використання не більше 3–5 нетрадиційних скорочень для складних термінів або назв, які найбільш часто використовуються в тексті. Ці абревіатури вводяться в круглих дужках після першої повної назви терміна.
 • Формули. Набирають у стандартному редакторі формул «Microsoft Equation». Стиль «математичний», розмір «звичайний», формат символів – «курсив», розташування в тексті – «обтікання текстом». Формули розміщують симетрично по центру сторінки і відокремлюють знизу і зверху порожнім рядком. Пояснення до формул наводять відразу після формули, розділяють крапкою з комою в одному абзаці, який починається словом «where (де)» без відступу і без двокрапки, для всіх використаних величин обов’язково наводять одиниці виміру.
   Налаштування редактора формул:

Елемент

Розміри

Звичайний

14 пт

Великий індекс

11 пт

Малий індекс

9 пт

Великий

20 пт

Малий символ

14 пт

 

 • Рисунки. Рисунки розташовують відразу після першого згадування між абзацами тексту залежно від заповнення сторінки. Обов'язковою є наявність інформативного пояснення позначень кривих, стовпчиків, використаних знаків. Підпис до рисунку містить слово «Figure (Рисунок)», номер рисунка і через тире «» його назву. Всі підписи на рисунку (включаючи підписи осей координат), виконують шрифтом Times New Roman, кегль 12 звичайний. Символи на рисунку оформлюються відповідно вимог до оформлення формул. Рисунок розміщують по центру сторінки і відокремлюють зверху і знизу порожнім рядком, кегль 12 звичайний. Рисунок повинен бути виконаний засобами сучасних графічних редакторів та вставлений «з файлу» формату JPG, без значної зміни розмірів і без порушення пропорцій. Якість сканованих зображень – не менше 300 dpi. Забороняється накладати на тіло рисунка не закріплені з ним підписи та написи. У разі, якщо рисунок потрібно розмістити на окремому альбомному (поверненому на 900) аркуші, його оформляють у вигляді окремого файлу.
 • Таблиці. Розміщують безпосередньо після першого їх згадування між абзацами тексту. Лінії обрамлення і лінії стовпців обов'язкові. Підпис таблиці складається з слова «Table (Таблиця)», номера таблиці і через тире «» назви. Підпис таблиці розміщують по центру, без відділення порожнім рядком. Підпис, текст і цифри таблиці набирають шрифтом Times New Roman, кегль 12 звичайний. Для простих таблиць допускається застосовувати кегль 14 звичайний. Таблицю розміщують по центру сторінки і відокремлюють знизу і зверху порожнім рядком, кегль 12. У разі, якщо таблицю необхідно розмістити на окремому альбомному(поверненому на 900) аркуші, її оформляють у вигляді окремого файлу.
 • Посилання на літературні джерела в статті наводять у квадратних дужках.

8. Список літератури. Перелік посилань розташовують під заголовком «REFERENCES» відразу після статті і відокремлюють від неї порожнім рядком. Назва «REFERENCES», шрифт Arial Narrow напівжирний прописний, кегль 11, вирівнювання по центру. З нового рядка, з абзацного відступу 7 мм приводять бібліографічні описи літературних джерел, шрифт Arial Narrow звичайний, кегль 10, вирівнювання по ширині. У списку літератури кожне джерело має бути оформлено у стилі "Harvard" за правилами, наведеними в Додатку Е.

Примітка. Список цитованої літератури повинен містити посилання на всі принципово важливі останні публікації з даного питання, бажано з датою видання не пізніше ніж 5 років. Посилання на власні публікації авторів не повинні перевищувати 10 % від загальної кількості посилань.

9.  Про авторів. Відомості про автора (авторів) розташовують відразу після списку літератури під заголовком «About the author(s)», відокремлюють від «REFERENCES» порожнім рядком. Назва «About the authors», шрифт Arial Narrow напівжирний, кегль 11, вирівнювання по центру. Відомості про кожного з авторів починаються з нового рядка, шрифт Arial Narrow звичайний, кегль 10, вирівнювання по ширині. Для кожного автора через кому пишуть Прізвище та Ім'я в транслітерації (повністю, виділяють напівжирним курсивом), далі (шрифт звичайний) науковий ступінь, вчене звання, повне найменування організації (в дужках - скорочене), місто, країну, адресу електронної пошти, ORCID.

Всі відомості перекладають на англійську мову у відповідності з рекомендаціями, що представлені в Додатках Г і Д. Транслітерацію прізвищ авторів виконують залежно від мови оригіналу джерела (див. Додаток Г).

Скорочені найменування наукових ступенів і вчених звань наводять відповідно до встановлених правил (див. Додаток Д).

Примітка: аспіранти заочної форми навчання вказують основне місце роботи та посаду.

10. Назва статті (українською мовою). Шрифт Arial Narrow напівжирний прописний, кегль 12, без абзацу, вирівнювання – по лівому краю. Переноси не допускаються.

11.  Список авторів (українською мовою). Шрифт Arial  курсив, кегль 12, вирівнювання – по лівому краю.

Список авторів складається з розділених комами прізвища та ім'я. Після списку авторів залишають один порожній рядок (кегль 12).

12. Анотація (українською мовою). Не менше 1800 значущих символів під заголовком «Анотація.». Шрифт Arial Narrow, абзац 7 мм, кегль 11 звичайний з автопереносом, вирівнювання – по ширині.

13. Ключові слова (українською мовою). Друкують 3–5 ключових слів під заголовком «Ключові слова:». Шрифт Arial Narrow, абзац 7 мм, кегль 11 звичайний з автопереносом, вирівнювання - по ширині.

 

Рукописи, що оформлені з порушенням зазначених вимог, не розглядаються і повертаються автору на доопрацювання.

Відповідальність за зміст статті несе автор.

Авторський гонорар не виплачується. Рукописи авторам не повертаються.